6. Teieplikt

Personer som tek oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert teieplikt.

Teieplikt

Som frivillig forpliktar eg meg hermed til ikkje å bruke, utlevere eller på annan måte gjera tilgjengeleg for uvedkommande informasjon om alle personlege opplysningar som eg er vorte kjent med i mitt arbeid i tilknytning til frivilligsentralen.

Eg vil også vise aktsemd i omtale av andre forhold som eg blir kjent med eller erfarar under mitt arbeid.

Personlege opplysningar som er gjeve av ein brukar i tilknytning til saksbehandling og/eller hjelpearbeid, kan etter samtykke fra brukaren brukast internt. 

Eg har lese gjennom denne erklæringa, og er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt markedsføringslovens § 28 og § 29. Eg er kjent med at brot på desse reglane kan medføre straffeansvar.

Eg er også klar over at teieplikta gjeld både i den tida eg er tilknytta frivilligsentralen og etter at mitt engasjement er avslutta. 

Som frivillig forpliktar eg meg til å: 

  • seie frå når eg er sjuk, eller av anna grunn er forhindra frå å koma 
  • seie frå når noko ikkje fungerer 
  • seie frå når eg ikkje kan fortsette mitt engasjement, også ferie/opphald 
  • seie frå når eg vil slutte

Eg er kjent med og godtek at kontaktperson (daglig leiar) har eit oppfølgingsansvar og dermed har krav på å høyre korleis kontakten med brukaren går. 

Relevante lover

Teiepliktas omfang

Teieplikta omfattar helse- og sjukdomstilhøve, kjensleliv, livssyn, og religion, familietilhøve og slektskap, utdanning, haldninger, arbeid og økonomiske situasjon, fødestad, personnummer, statsborgerskap, yrke, bustad og arbeidstad, - når brukaren gjev opplysningar til daglig leiar, frivillig hjelper, eller styret, som ledd i hjelpearbeidet, og når vidareformidling kan medføre skadevirkning for den det gjeld.

Bruk på nett

Teieplikta gjeld også dersom den frivillige har stadfesta at den er akseptert på ei nettside.

Flere dokumenter

1. Helsebringande møteplass

Øystre Slidre Frivilligsentral har som hovudmål å vere eit kraftsenter for folkehelsearbeid og frivillig verksemd i Øystre Slidre. Slagordet er "Aktiv for trivsel". Sentralen held til i trivelege lokaler på Heggenes.

Kontaktinfo/om oss

4. Frivillig

Har du lyst til å vera frivillig?

05. Tur til Oslo

06. Tur til Eidsbugarden

08. Tur til Vågå

07. Tur til Hemsedal

7. Lag og foreningar

02. 10 års jubileum 2020

Med Winterwonderland som flott ramme feira vi 10 års jubileumet vårt på Bergo Hotell.🎉🎉 Takk til alle frivillige som bidreg til at Frivilligsentralen er liv laga. Hyggeleg å ha besøk av stortingspolitiker Marit Knutsdatter Strand som prata varmt om betydningen av frivilligheit, gode lokalmiljø og samhold. Så triveleg at ordførar Odd Erik Holden overraska oss med ei musikalsk gåve: ein konsert med Synvis. Og takk til husbandet vårt Skarvemellin som sørga for god dansemusikk og fin trim til langt på kveld. 💃 Vi gledar oss til 10 nye år😊

10. Tur til Hoel Gård

03. Felles feiring av juleaften

04. Tur til Heidal

09. Tur til Ellingsæter

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

5. Personvern

Personvernerklæring for Øystre Slidre frivilligsentral. Denne personvernerklæringa forklarer korleis vi handsamar personopplysningar som vi samlar inn for å utøve våre tenester for frivillige, brukarar og deltakarar ved sentralen. Øystre Slidre frivilligsentral er eigd av Øystre Slidre kommune. Dagleg leiar i sentralen er ansvarleg for å handsame personopplysningar.

01. Årsrapportar

2. Faste aktivitetar

Vi har 13 faste aktivitetar : 4 trimgrupper, håndarbeidstreff, babytreff, lesestund, dansekveldar, musikk-/sangstund, sittedans (2 grupper), fredagskafé, trilleturar, hjelpeoppdrag.

3. Arrangement

Vi arrangerer frivilligfestar, aktivitetsdagar, Stølsveko (friluftskule), bussturar m.m.

Medarbeider

Lina Hovi, medarbeider 30 % stilling - Tlf. 90 55 55 88

Dagleg leiar

Liv Vingdal, leiar folkehelse/friskliv/frivilligsentral 100 % stilling - Tlf. 97 60 57 55

11. Tur til Lærdal

Utlånsrutiner

All bruk av utstyret skjer på eige ansvar.

Utstyr til utlån

2020 © Øystre Slidre frivilligsentral